Vilkår og betingelser

Artikkel 1 – Definisjoner

I disse vilkårene og betingelsene gjelder følgende definisjoner:

Refleksjonstid: den perioden forbrukeren kan benytte seg av sin angrerett;

Forbruker: den fysiske personen som ikke handler i utøvelse av et yrke eller virksomhet og som inngår en fjernavtale med entreprenøren;

Dag: kalenderdag;

Varighetstransaksjon: en fjernkontrakt med hensyn til en serie produkter og/eller tjenester, hvis leverings- og/eller kjøpsforpliktelse er spredt over tid;

Holdbar databærer: ethvert middel som gjør det mulig for forbrukeren eller gründeren å lagre informasjon som er personlig adressert til ham på en måte som muliggjør fremtidig konsultasjon og uendret reproduksjon av den lagrede informasjonen.

Angrerett: muligheten for forbrukeren til å kansellere fjernavtalen innen angrefristen;

Entreprenør: den fysiske eller juridiske personen som tilbyr produkter og/eller tjenester til forbrukere på avstand;

Avstandskontrakt: en avtale der det, i sammenheng med et system organisert av entreprenøren for fjernsalg av produkter og/eller tjenester, frem til og med inngåelsen av avtalen, er det gjort eksklusiv bruk av en eller flere teknikker for avstand kommunikasjon;

Teknikk for fjernkommunikasjon: betyr som kan brukes til å inngå avtale, uten at forbruker og gründer møtes samtidig i samme rom.

Generelle vilkår og betingelser: de nåværende generelle vilkårene for gründeren.

Artikkel 2 – Entreprenørens identitet

Firmanavn: D&R Productions (Batega-oslo)
Handelskammernummer:
MVA-nummer: NL864857172B01

Artikkel 3 – Anvendelse

Disse generelle vilkårene og betingelsene gjelder for ethvert tilbud fra entreprenøren og for alle avstandskontrakter og bestillinger mellom gründer og forbruker.

Før fjernavtalen inngås, gjøres teksten til disse generelle vilkårene tilgjengelig for forbrukeren. Hvis dette ikke er rimelig mulig, før fjernavtalen inngås, vil det bli indikert at de generelle vilkårene og betingelsene kan sees hos gründeren, og de vil bli sendt gratis så snart som mulig på forespørsel fra forbrukeren.

Dersom fjernavtalen inngås elektronisk, uavhengig av foregående ledd og før fjernavtalen inngås, kan teksten til disse generelle vilkårene gjøres tilgjengelig for forbrukeren elektronisk på en slik måte at forbrukeren kan lagres på en enkel måte. på en holdbar databærer. Dersom dette med rimelighet ikke er mulig, vil det før avstandsavtalen inngås, angis hvor de generelle vilkårene kan leses elektronisk og at de vil bli sendt gratis på forespørsel fra forbrukeren elektronisk eller på annen måte.

I tilfelle det gjelder spesifikke produkt- eller tjenestevilkår i tillegg til disse generelle vilkårene, gjelder annet og tredje ledd tilsvarende, og forbrukeren kan alltid påberope seg den gjeldende bestemmelse som er mest fordelaktig for ham ved motstridende generelle vilkår.

Hvis en eller flere bestemmelser i disse generelle vilkårene til enhver tid er helt eller delvis ugyldige eller ødelagt, vil resten av avtalen og disse vilkårene forbli i kraft og den aktuelle bestemmelsen erstattes i gjensidig samråd uten opphold av en bestemmelse som gir seg ut for å være originalen så nært som mulig.

Situasjoner som ikke er regulert i disse generelle vilkårene må vurderes "i ånden" i disse generelle vilkårene.

Usikkerhet om tolkningen eller innholdet av en eller flere bestemmelser i våre vilkår og betingelser må forklares "i ånden" i disse vilkårene og betingelsene.

Artikkel 4 – Tilbudet

Dersom et tilbud har begrenset gyldighetstid eller er gitt vilkår, vil dette uttrykkelig fremgå av tilbudet.

Tilbudet er uforpliktende. Entreprenøren har rett til å endre og justere tilbudet.

Tilbudet inneholder en fullstendig og nøyaktig beskrivelse av produktene og/eller tjenestene som tilbys. Beskrivelsen er tilstrekkelig detaljert til å tillate en riktig vurdering av tilbudet fra forbrukeren. Hvis gründeren bruker bilder, er disse en sann representasjon av produktene og/eller tjenestene som tilbys. Åpenbare feil eller åpenbare feil i tilbudet er ikke bindende for gründeren.

Alle bilder, spesifikasjoner og data i tilbudet er veiledende og kan ikke gi grunnlag for erstatning eller oppløsning av avtalen.

Bilder som følger med produktene er en sann representasjon av produktene som tilbys. Entreprenør kan ikke garantere at de viste fargene samsvarer nøyaktig med de virkelige fargene på produktene.

Hvert tilbud inneholder slik informasjon at det er klart for forbrukeren hvilke rettigheter og plikter som er knyttet til aksept av tilbudet. Dette gjelder spesielt:

 • prisen inkludert avgifter;
 • eventuelle fraktkostnader;
 • måten avtalen inngås på og hvilke handlinger som kreves for dette;
 • hvorvidt angreretten gjelder eller ikke;
 • betalingsmåten, levering og gjennomføring av avtalen;
 • vilkåret for aksept av tilbudet, eller vilkåret der gründeren garanterer prisen;
 • størrelsen på taksten for fjernkommunikasjon dersom kostnadene ved bruk av teknologien for fjernkommunikasjon beregnes på et annet grunnlag enn den vanlige basissatsen for kommunikasjonsmidlene som brukes;
 • om avtalen vil bli arkivert etter inngåelsen, og i så fall hvordan den kan konsulteres av forbrukeren;
 • måten forbrukeren, før avtaleinngåelsen, kan kontrollere og, om ønskelig, gjenopprette dataene han har gitt i forbindelse med avtalen;
 • alle andre språk der, i tillegg til nederlandsk, avtalen kan inngås;
 • atferdsreglene som gründeren er underlagt og måten forbrukeren kan konsultere disse adferdsreglene elektronisk;
 • minimumsvarigheten av avstandskontrakten i tilfelle en langsiktig transaksjon;
 • Valgfritt: tilgjengelige størrelser, farger, type materialer

Artikkel 5 – Avtalen

Med forbehold om bestemmelsene i punkt 4, inngås avtalen på tidspunktet for forbrukerens aksept av tilbudet og oppfyllelsen av de tilhørende vilkårene.

Hvis forbrukeren har akseptert tilbudet elektronisk, vil gründeren umiddelbart bekrefte mottak av aksepten av tilbudet elektronisk. Så lenge mottakelsen av denne aksepten ikke er bekreftet av gründeren, kan forbrukeren oppløse avtalen.

Dersom avtalen inngås elektronisk, vil gründeren iverksette passende tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre elektronisk overføring av data og sikre et trygt nettmiljø. Hvis forbrukeren kan betale elektronisk, vil gründeren ivareta passende sikkerhetstiltak.

Entreprenøren kan informere seg selv – innenfor juridiske rammer – om forbrukeren kan oppfylle sine betalingsforpliktelser, samt om alle de fakta og faktorer som er viktige for en ansvarlig inngåelse av fjernavtalen. Hvis entreprenøren på grunnlag av denne undersøkelsen har gode grunner til ikke å inngå avtalen, har han rett til å avslå en bestilling eller forespørsel med begrunnelse eller å knytte spesielle vilkår til gjennomføringen.

Entreprenøren vil sende forbrukeren følgende informasjon sammen med produktet eller tjenesten, skriftlig eller på en slik måte at den kan lagres av forbrukeren på en tilgjengelig måte på en varig databærer:

 • besøksadressen til bedriften til entreprenøren der forbrukeren kan sende inn klager;
 • vilkårene for og måten forbrukeren kan benytte seg av angreretten under, eller en klar uttalelse om utelukkelse av angreretten;
 • informasjonen om garantier og eksisterende ettersalgsservice;
 • informasjonen inkludert i artikkel 4 nr. 3 i disse vilkårene og betingelsene, med mindre gründeren allerede har gitt denne informasjonen til forbrukeren før gjennomføringen av avtalen;
 • kravene for å heve avtalen dersom avtalen har en varighet på mer enn ett år eller er på ubestemt varighet.
 • Ved langvarig transaksjon gjelder bestemmelsen i forrige ledd kun første levering.
 • Enhver avtale inngås under suspensive betingelser for tilstrekkelig tilgjengelighet av de aktuelle produktene.

  Artikkel 6 – Angrerett

  Ved kjøp av produkter har forbrukeren mulighet til å heve avtalen uten å oppgi grunn i løpet av 14 dager. Denne refleksjonsperioden starter dagen etter mottak av produktet av forbrukeren eller en representant utpekt på forhånd av forbrukeren og gjort kjent for gründeren.

  I angrefristen vil forbrukeren håndtere produktet og emballasjen med forsiktighet. Han vil kun pakke ut eller bruke produktet i den grad det er nødvendig for å vurdere om han ønsker å beholde produktet. Hvis han benytter seg av angreretten, vil han returnere produktet med alt medfølgende tilbehør og – hvis rimelig mulig – i original stand og emballasje til gründeren, i samsvar med rimelige og klare instruksjoner gitt av gründeren.

  Ikke glem: brukte og personlige varer kan ikke returneres!

  Dersom forbrukeren ønsker å benytte seg av angreretten sin, er han forpliktet til å gjøre dette kjent for gründeren innen 14 dager etter mottak av produktet. Forbrukeren skal gjøre dette kjent ved skriftlig melding/e-post. Etter at forbrukeren har gitt uttrykk for at han ønsker å benytte seg av sin angrerett, må kunden returnere produktet innen 14 dager. Forbrukeren må bevise at de leverte varene er returnert til rett tid, for eksempel ved forsendelsesbevis.

  Dersom kunden etter utløp av fristene nevnt i punkt 2 og 3 ikke har gitt uttrykk for at han ønsker å benytte seg av sin angrerett hhv. ikke har returnert produktet til gründeren, er kjøpet et faktum.

  Artikkel 7 – Kostnader ved tilbaketrekking

  Dersom forbrukeren benytter seg av sin angrerett, er kostnadene for å returnere produktene for forbrukerens regning.

  Hvis forbrukeren har betalt et beløp, vil gründeren refundere dette beløpet så snart som mulig, men senest 14 dager etter tilbaketrekking. Dette er underlagt betingelsen om at produktet allerede er mottatt tilbake av nettforhandleren eller at det kan fremlegges avgjørende bevis på fullstendig retur.

  Artikkel 8 – Utelukkelsesrett til angrerett

  Entreprenøren kan utelukke forbrukerens angrerett for produkter som beskrevet i punkt 2 og 3. Utelukkelsen av angreretten gjelder kun dersom entreprenøren har angitt dette tydelig i tilbudet, i hvert fall i tide før avtaleinngåelsen.

  Utelukkelse av angreretten er bare mulig for produkter:

  • som er opprettet av gründeren i samsvar med forbrukerens spesifikasjoner;
  • som er klart personlige i naturen;
  • som av natur ikke kan returneres;
  • som kan ødelegges eller eldes raskt;
  • hvis pris er gjenstand for svingninger i finansmarkedet som gründeren ikke har noen innflytelse over;
  • for individuelle aviser og magasiner;
  • for lyd- og videoopptak og dataprogramvare som forbrukeren har brutt forseglingen av.
  • for hygieniske produkter som forbrukeren har brutt forseglingen av.
  • Utelukkelse av angreretten er kun mulig for tjenester:
  • knyttet til overnatting, transport, restaurantvirksomhet eller fritidsaktiviteter som skal utføres på en bestemt dato eller i en bestemt periode;
  • hvis levering har startet med uttrykkelig samtykke fra forbrukeren før angrefristen har utløpt;
  • angående spill

  Artikkel 9 – Prisen

  I gyldighetsperioden angitt i tilbudet vil prisene på produktene og/eller tjenestene som tilbys ikke økes med unntak av prisendringer som følge av endringer i merverdiavgiftssatser.

  I motsetning til forrige ledd kan entreprenøren tilby variable priser for produkter eller tjenester hvis priser er gjenstand for svingninger i finansmarkedet og som entreprenøren ikke har innflytelse over. Denne avhengigheten av svingninger og at eventuelle priser som er oppgitt er målpriser er oppgitt i tilbudet.

  Prisøkninger innen 3 måneder etter avtaleinngåelse er kun tillatt dersom de er et resultat av lovbestemmelser eller bestemmelser.

  Prisøkninger fra 3 måneder etter avtaleinngåelsen er kun tillatt dersom gründeren har fastsatt dette og:

  • de er et resultat av lovbestemmelser eller bestemmelser; om forbrukeren har myndighet til å heve avtalen med virkning fra den dagen prisøkningen trer i kraft.
  • Prisene oppgitt i tilbudet av produkter eller tjenester inkluderer mva.
  • Alle priser er med forbehold om trykk- og trykkfeil. Det aksepteres intet ansvar for konsekvensene av trykk- og skrivefeil. Ved trykk- og settefeil er ikke gründeren forpliktet til å levere produktet i henhold til feil pris.

  Artikkel 10 – Samsvar og garanti

  Entreprenøren garanterer at produktene og/eller tjenestene er i samsvar med avtalen, spesifikasjonene angitt i tilbudet, rimelige krav til pålitelighet og/eller brukervennlighet og lovbestemmelsene som eksisterer på datoen for inngåelsen av avtalen og/eller offentlige forskrifter . Dersom det er avtalt, garanterer gründeren også at produktet er egnet til annet enn vanlig bruk.

  En garanti gitt av gründeren, produsenten eller importøren påvirker ikke de juridiske rettighetene og kravene som forbrukeren kan gjøre gjeldende overfor gründeren på grunnlag av avtalen.

  Eventuelle mangler eller feilleverte produkter skal rapporteres skriftlig til gründeren innen 14 dager etter levering. Produktene skal returneres i original emballasje og i ny stand.

  Entreprenørens garantiperiode tilsvarer produsentens garantiperiode. Entreprenøren er imidlertid aldri ansvarlig for den endelige egnetheten til produktene for hver enkelt applikasjon av forbrukeren, og heller ikke for noen råd angående bruk eller anvendelse av produktene.

  Garantien gjelder ikke hvis:

  1. Forbrukeren har reparert og/eller bearbeidet de leverte produktene selv eller har fått dem reparert og/eller bearbeidet av tredjeparter;
  2. De leverte produktene har vært utsatt for unormale forhold eller er på annen måte skjødesløst håndtert eller i strid med instruksjonene til entreprenøren og/eller har blitt behandlet på emballasjen;
  3. Manglen er helt eller delvis et resultat av forskrifter som myndighetene har gitt eller vil gi med hensyn til arten eller kvaliteten på materialene som brukes.

  Artikkel 11 – Levering og utførelse

  Entreprenøren vil utvise størst mulig forsiktighet ved mottak og utførelse av bestillinger på produkter.

  Leveringssted er adressen som forbrukeren har oppgitt til selskapet.

  Med behørig overholdelse av det som er angitt i artikkel 4 i disse generelle vilkårene, vil selskapet utføre aksepterte bestillinger raskt, men senest innen 30 dager, med mindre forbrukeren har samtykket til en lengre leveringstid. Dersom leveringen blir forsinket, eller dersom en bestilling ikke eller bare delvis kan utføres, vil forbrukeren få beskjed om dette senest 30 dager etter at han har lagt inn bestillingen. Forbrukeren har i så fall rett til å oppløse avtalen uten omkostninger og har krav på eventuell erstatning.

  Ved oppløsning i samsvar med forrige avsnitt, vil gründeren refundere beløpet som forbrukeren har betalt så snart som mulig, men senest innen 14 dager etter oppløsning.

  Hvis levering av et bestilt produkt viser seg å være umulig, vil gründeren gjøre sitt ytterste for å gjøre en erstatningsvare tilgjengelig. Senest ved levering vil det på en oversiktlig og forståelig måte fremgå at en erstatningsvare vil bli levert. For erstatningsvarer kan angrerett ikke utelukkes. Kostnadene ved enhver returforsendelse er for entreprenørens regning.

  Risikoen for skade og/eller tap av produkter ligger hos gründeren inntil leveringstidspunktet til forbrukeren eller en representant som er utpekt på forhånd og gjort kjent for gründeren, med mindre annet er uttrykkelig avtalt.

  Artikkel 12 – Varighetstransaksjoner: varighet, kansellering og forlengelse

  Avbestilling:

  Forbrukeren kan si opp en avtale som er inngått på ubestemt tid og som strekker seg til ordinær levering av produkter (inkludert strøm) eller tjenester, til enhver tid med tilbørlig overholdelse av avtalt avbestillingsordning og en oppsigelsesfrist på ingen mer enn én måned.

  Forbrukeren kan inngå avtalene nevnt i de foregående avsnittene:

  kansellere når som helst og er ikke begrenset til kansellering på en bestemt tid eller periode;

  i det minste kansellere på samme måte som de inngikk av ham;

  alltid si opp med samme oppsigelsesfrist som næringsdrivende har fastsatt for seg selv.

  Utvidelse:

  En avtale som er inngått for et bestemt tidsrom og som strekker seg til regelmessig levering av produkter (inkludert strøm) eller tjenester kan ikke stilltiende forlenges eller fornyes for en bestemt periode.

  I motsetning til forrige ledd kan en avtale som er inngått for en bestemt periode og som strekker seg til regelmessig levering av dagsnyheter og ukeaviser og magasiner bli stilltiende.

  forlenges for en fast periode på høyst tre måneder, dersom forbrukeren kan si opp denne utvidede avtalen mot slutten av forlengelsen med en oppsigelsesfrist på høyst én måned.

  En avtale som er inngått for en bestemt periode og som strekker seg til regelmessig levering av produkter eller tjenester, kan bare stilltiende forlenges på ubestemt tid dersom forbrukeren til enhver tid kan si opp med en oppsigelsesfrist på høyst én måned og en oppsigelsesfrist på høyst tre måneder dersom avtalen strekker seg til ordinær, men mindre enn én gang i måneden, levering av dags-, nyhets- og ukeaviser og magasiner.

  En avtale med begrenset varighet om regelmessig levering av dags-, nyhets- og ukeaviser og magasiner (prøve- eller introduksjonsabonnement) videreføres ikke stilltiende og opphører automatisk etter prøve- eller introduksjonsperioden.

  Dyrt:

  Dersom en avtale har en varighet på mer enn ett år, kan forbrukeren si opp avtalen når som helst etter ett år med en oppsigelsesfrist på høyst én måned, med mindre rimelighet og rimelighet motsetter seg oppsigelse før utløpet av avtalt varighet.

  Artikkel 13 – Betaling

  Med mindre annet er avtalt, skal beløpene som forbrukeren skylder betales innen 7 virkedager etter starten av refleksjonsperioden som nevnt i artikkel 6 nr. 1. Ved avtale om å yte en tjeneste starter denne perioden etter at forbrukeren har mottatt bekreftelse på avtalen.

  Forbrukeren har plikt til umiddelbart å rapportere unøyaktigheter i betalingsopplysningene som er oppgitt eller oppgitt til gründeren.

  I tilfelle manglende betaling fra forbrukeren, har gründeren rett, med forbehold om juridiske begrensninger, til å belaste rimelige kostnader som er gjort kjent for forbrukeren på forhånd.

  Artikkel 14 – Klagebehandling

  Klager på gjennomføringen av avtalen må sendes fullstendig og tydelig beskrevet til gründeren innen 7 dager etter at forbrukeren har oppdaget manglene.

  Klager sendt til gründeren vil bli besvart innen en periode på 14 dager fra mottaksdatoen. Dersom en klage krever en påregnelig lengre saksbehandlingstid, vil gründeren svare innen fristen på 14 dager med varsel om mottak og en indikasjon på når forbrukeren kan forvente et mer detaljert svar.

  Dersom klagen ikke kan løses i gjensidig samråd, vil det oppstå en tvist som er underlagt tvisteløsningsprosedyren.

  En klage suspenderer ikke gründerens forpliktelser, med mindre gründeren skriftlig angir noe annet.

  Hvis en klage viser seg å være velbegrunnet av gründeren, vil gründeren etter eget skjønn erstatte eller reparere de leverte produktene gratis.

  Artikkel 15 – Tvister

  Kun nederlandsk lov gjelder for avtaler mellom gründeren og forbrukeren som disse generelle vilkårene gjelder for. Selv om forbrukeren bor i utlandet.